Kirche Kemme

Kirche Kemme

Schellerten: Gottesdienst im Seniorenpark

Gottesdienst im Seniorenpark Schellerten mit Pater Jarek (kath. Gottesdienst)

Wann